loding img

News

Super Earning APP Get ₱77 Per Referral

Super Earning APP Get ₱77 Per Referral

Super Earning APP Get ₱77 Per Referral

Mga detalye ng promosyon:

 1. Anyayahan ang iyong kaibigan na sumali sa Taya777 sa pamamagitan ng pagbabahagi ng iyong referral link sa social media.
 2. Kapag may nakapagrehistro sa pamamagitan ng iyong share link. At kumpletuhin ang unang recharge ng anumang halaga.
 3. Maaari kang mag-claim ng PHP 77 cashback.

  Halimbawa:
  Referral A first deposit ₱ 100.
  Referral B first deposit ₱ 150.
  Referral C first deposit ₱ 90.
  Your bonus= 77+77+77 = ₱ 231

 4. Hindi na kailangang mag-aplay para sa bonus na ito, at awtomatiko itong maikredito sa balanse ng iyong account kapag natugunan ang mga kundisyon.
 5. Hindi nililimitahan ng promosyon na ito ang halaga ng bonus, kung mas marami kang iniimbitahan, mas marami kang makukuha.
 6. Ang bonus ay maaaring i-withdraw nang direkta nang walang turnover.
 7. Susubaybayan ng system ang anumang anyo ng pandaraya at i-freeze ang account para sa pagproseso.
 8. Nalalapat ang Mga Tuntunin at Kundisyon ng Taya777.

Promotion details:

 1. Invite your friend to join Taya777 by sharing your referral link on social media.
 2. Once someone has registered via your share link. And complete the first recharge of any amount.
 3. You can claim PHP 77 cashback.

  For example:
  Referral A first deposit ₱ 100.
  Referral B first deposit ₱ 150.
  Referral C first deposit ₱ 90.
  Your bonus= 77+77+77= ₱ 231

 4. There is no need to apply for this bonus, and it will be automatically credited to your account balance when the conditions are met.
 5. This promotion does not limit the bonus amount, the more you invite, the more you get.
 6. The bonus can be withdrawn directly without turnover.
 7. The system will monitor any form of fraud and will freeze the account for processing.
 8. Taya777's Terms & Conditions apply.
Copyright Notice : This article is an original work by Super Earning APP Get ₱77 Per Referral It follows the CC 4.0 BY-SA copyright agreement. For reprinting, please attach the original source link and this notice.
Original article link : https://taya777.ltd/post/promotions/super-earning-app-get-77-per-referral

Share this Post: